Iedereen heeft in het leven wel eens te maken met ingrijpende gebeurtenissen die in meer of mindere mate invloed kunnen hebben op het vervolg van een levenspad. Dit hoort erbij, echter kunnen sommige ervaringen als dusdanig ervaren worden dat ze een belemmering vormen voor een toekomstperspectief.

Wanneer bepaalde situaties te vaak en te lang voorkomen kunnen problemen ontstaan op het gebied van;

  • Onstabiele thuisbasis
  • Het missen van zelfvertrouwen
  • Verminderde concentratie
  • Schoolproblemen en/ of problemen op het werk
  • Financiële problemen
  • Emoties die oplopen
  • Conflicten met familie, vrienden en in het netwerk

Strix biedt deze jongeren een helpende hand.

Jeugdproblematiek is van alle tijden. Strix biedt hulp aan jongeren die vallen binnen de Jeugdwet en jongvolwassenen (tot de leeftijd van 24) vanuit de WMO. Strix ondersteunt en begeleidt jongeren vanuit de nabijheid om weer grip te kunnen krijgen op lastige en/ of vastgelopen situaties, thuis of tijdelijk in de opvang.

De situatie onder ogen zien, (h)erkennen en accepteren, maken van plannen en het durven om stappen te zetten die passen bij de wensen en behoeften van de jongeren om zelfvertrouwen en toekomstperspectief terug te vinden in de tijd die daarvoor nodig is. Onze werkwijze is erop gericht om jongeren op een verantwoordelijke en professionele wijze in hun kracht te zetten. Dit door kansen te creëren en samen te werken met betrokkenen die een positieve bijdrage kunnen leveren waarbij we het doel van zelfredzaamheid niet uit het oog verliezen. Tevens streven we ernaar dat de jongeren in staat zijn verantwoording te dragen voor eigen keuzes met de daarbij behorende consequenties om binnen de maatschappij naar eigen kunnen en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

We vinden een samenwerking met jongeren en alle betrokkenen essentieel in de begeleiding en ondersteuning waarbij zicht is op de gezamelijke belangen en doelen. Dit maakt het begeleidingstraject transparant en het inzetten van één ieders expertise makkelijker. Duidelijke doelstellingen, snellere en gerichte acties.

Door deze werkwijze ontstaat er voor de jongeren een netwerk waarbij duidelijkheid ontstaat over de rollen en taakverdeling en kan er gewerkt worden aan een goede samenwerking.

Wil je meer weten of heb je vragen?
Neem dan vrijblijvend contact ons op.

Met vriendelijke groet,

Frank en Daniëlle